Vi mäter mineraler i kroppens vävnader

 

HÅRMINERALANALYS SOM VÄVNADSMINERALANALYS

Hårmineralanalysen visar information om långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

 

Vävnadsmineralanalys är en vedertagen analysmetod för att bland annat fastställa näringsstatus och exponering av giftiga mineraler (tungmetaller). Som underlag till analysen krävs ett vävnadsprov. Detta vävnadsprov ger bäst resultat vid användandet av hår, vilket gör att denna analysmetod också kallas för hårmineralanalys.

Under hårets tillväxtfas, då håret formas och når hudytan, exponeras håret för olika beståndsdelar som finns tillgängliga i kroppens interna miljö. Håret ackumulerar dessa beståndsdelar, bland annat mineraler, och när håret sedan når hudytan hårdnar det yttre lagret av hårstrået och beståndsdelarna kapslas in. På detta sätt förser håret oss med en bild av kroppens interna miljö under denna tidsperiod. Håret blir en förteckning över kroppens näringsstatus.

Att fastställa nivåerna av näringsämnen i håret kräver en mycket avancerad analysmetod. Denna analysmetod används som ett hjälpmedel för att upptäcka mineralbrister, mineralöverskott och/eller biokemiska obalanser. Hårmineralanalysen ger oss som terapeuter indikationer gällande långvariga konsekvenser från diverse kosthållningar, stress och exponering av tungmetaller.

Hårmineralanalysen utförs av Trace Elements Inc i USA, som är ett auktoriserat laboratorie- och näringskonsultföretag, det främsta i världen på hårmineralanalyser. Laboratoriet utför analysen enligt etablerade riktlinjer, protokoll samt normer som fastställts av Trace Elements. Dessa rutiner kontrolleras regelbundet av oberoende amerikanska myndigheter. Tolkningen är baserad på analysresultatet och forskning som genomförts av Dr David L. Watts i samarbete med Trace Elements. Laboratoriets analysrapport skall inte betraktas som diagnostiskt utan Acctive´s terapeut använder det som som en extra informationskälla i analysen.

 

 

Analysrapportens innehåller diagram som visar värden för respektive mineral och värden för olika förhållanden mineraler sinsemellan. Värden jämförs med ett fastställt referensintervall, som indikeras av de vita fälten i diagrammen. Referensvärdena är fastställda utifrån globala studier gjorda på ”friska” individer och finns i TraceElements enorma databas.

Näringsmineraler

Vår kropp består till 4% av mineraler som har många viktiga uppgifter, bland annat att hjälpa till vid biokemiska reaktioner. I en hårmineralanalys mäts 12 mineraler som är livsnödvändiga för oss. Näringsmineralerna i analysrapporten omfattar Kalcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Kalium (K), Koppar (Cu), Zink (Zn), Fosfor (P), Järn (Fe), Mangan (Mn), Krom (Cr), Selen (Se), Kobolt (Co), Molybden (Mo) och Svavel (S).

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse. Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till en brist alternativt till ett överskott av mineralen.

Förhållandet mellan näringsmineraler

En hårmineralanalys visar också inbördes förhållanden mellan vissa mineraler. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Till exempel kan en felaktig balans mellan kalcium och magnesium göra det svårare att reglera blodsockret.

Värden som antingen är för höga eller för låga, i förhållande till referensintervallet, indikerar en avvikelse. Ju större en avvikelse är, desto större är sannolikheten till rubbningar i olika kroppsfunktioner.

Tungmetaller

I analysen kan du även se belastningen av tungmetaller i kroppen. Tungmetaller är mineraler som inte har någon känd biologisk funktion och som anses giftiga för oss. Vi blir dagligen exponerade för dessa tungmetaller då de finns naturligt i vår miljö, men även i exempelvis konsumentprodukter. Därför kommer dessa att alltid finnas i våra kroppar i större eller mindre omfattning. Exempel på skadliga metaller som du kan se i analysen är tex Kvicksilver, Kadmium och Aluminium. Till skillnad från närings- och tilläggsmineralerna bör samtliga dessa värden inte bara vara inom referensintervallen, utan även vara så låga som möjligt. Det är viktigt med ett bra närings- och mineralstatus som kan skydda oss från skadlig belastning av tungmetaller.